دوره‌های آنلاین آموزش زبان آلمانی

* دوره‌های خصوصی آموزش زبان آلمانی پس از برگزاری جلسه‌ی تعیین سطح رایگان هماهنگ خواهند شد * 

دوره‌های آلمانی پایه A1 و A2

دورهنوعمدرسهزینه‌ی دوره
(ریال)
طول دوره
(هفته)
تعداد جلسات
(۹۰ دقیقه‌ای)
شروع دورهزمانظرفیت
(تعداد نفرات)
انتخاب
A1.1نیمه خصوصیشادی درویش7.300.000618طبق هماهنگیروزهای زوج ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰5
A1.1نیمه خصوصینرگس محمدی19.000.0006 15 (75دقیقه)طبق هماهنگیطبق هماهنگی5
A1.1خصوصیاحسان سرمدی29.200.000618طبق هماهنگیطبق هماهنگی0
A1.1خصوصینسرین رحمتی30.400.000612طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
A1.1خصوصیصبا نجف پور15.400.000612طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
A1.1خصوصیاحسان دهقانی23.500.000515
(۹۰ دقیقه + ۳۰)
طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
A1.1خصوصیشادی درویش29.200.000618طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
A1.1خصوصیفرشاد رستمی16.000.000618طبق هماهنگیطبق هماهنگی0
A1.2خصوصیاحسان سرمدی29.200.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
A1.2خصوصیصبا نجف پور15.400.000612بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
A1.2خصوصینسرین رحمتی30.400.000612بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
A1.2خصوصیشادی درویش29.200.000618طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
A1.2خصوصیفرشاد رستمی16.000.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
A2.1نیمه خصوصیاحسان سرمدی11.400.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
A2.1نیمه خصوصینسرین رحمتی9.000.000612بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی4
A2.1نیمه خصوصیشادی درویش14.600.000618طبق هماهنگیطبق هماهنگی2
A2.1خصوصینسرین رحمتی30.400.000612بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
A2.1خصوصیصبا نجف پور20.000.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
A2.1خصوصیسپیده جهانی33.500.000515طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
A2.1خصوصیاحسان سرمدی29.200.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
A2.1خصوصیمهدی جوان22.000.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
A2.1خصوصیفرشاد رستمی16.000.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
A2.2خصوصینسرین رحمتی30.400.000612بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1

دوره‌های آلمانی سطوح متوسط B1 و B2

دورهنوعمدرسهزینه‌ی دوره
(ریال)
طول دوره
(هفته)
تعداد جلسات
(۹۰ دقیقه‌ای)
شروع دورهزمانظرفیت
(تعداد نفرات)
انتخاب
B1.1نیمه خصوصیاحسان سرمدی9.800.000618بعد از تعیین سطحروزهای زوج ۱۱:۳۰ تا ۱۳3
B1.1نیمه خصوصینرگس محمدی21.500.000720 (75دقیقه)بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی2
B1.1خصوصینسرین رحمتی43.600.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B1.1خصوصیصبا نجف پور22.000.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B1.1خصوصیاحسان دهقانی23.500.000515
(۹۰ دقیقه + ۳۰)
بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B1.1خصوصینرگس محمدی30.000.000515 (75دقیقه)بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B1.1خصوصیسپیده جهانی41.500.000515بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B1.2خصوصینسرین رحمتی43.600.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B1.2خصوصیصبا نجف پور22.000.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B1.2خصوصیاحسان دهقانی23.500.000515
(۹۰ دقیقه + ۳۰)
بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B1.2خصوصینرگس محمدی30.000.000715 (75دقیقه)بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B1.2خصوصیسپیده جهانی41.500.000515بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.1 خصوصینسرین رحمتی56.800.000824بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.2 خصوصینسرین رحمتی56.800.000824بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.3خصوصینسرین رحمتی56.800.000824بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.1 (نیمه اول B2)نیمه خصوصینرگس محمدی21.500.000720بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی2
B2.1 (نیمه اول B2)خصوصیصبا نجف پور38.000.000824بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.1 (نیمه اول B2)خصوصیاحسان دهقانی35.200.000824بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.1 (نیمه اول B2)خصوصینرگس محمدی33.000.000720 (75دقیقه)بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.1 (نیمه اول B2)خصوصیسپیده جهانی62.000.000515بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.2 (نیمه دوم B2)خصوصیصبا نجف پور38.000.000824بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.2 (نیمه دوم B2)خصوصیاحسان دهقانی35.200.000824بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.2 (نیمه دوم B2)خصوصینرگس محمدی33.000.000720 (75دقیقه)بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
B2.2 (نیمه دوم B2)خصوصیسپیده جهانی62.000.000515بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1

دوره‌های آلمانی سطوح پیشرفته C1

دورهنوعمدرسهزینه‌ی دوره
(ریال)
طول دوره
(هفته)
تعداد جلسات
(۹۰ دقیقه‌ای)
شروع دورهزمانظرفیت
(تعداد نفرات)
انتخاب
C1.1 خصوصیاحسان سرمدی29.200.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.1 خصوصیاحسان سرمدی29.200.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.1 خصوصیمهدی جوانبعد از تعیین سطحطبق هماهنگیبعد از تعیین سطحبعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.1 (نیمه اول C1)خصوصیفرشاد رستمی40.000.0001030بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.1 (نیمه اول C1)خصوصینرگس محمدی29.000.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
C1.2خصوصیاحسان سرمدی29.200.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.2خصوصیمهدی جوانبعد از تعیین سطحطبق هماهنگیبعد از تعیین سطحبعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.2 (نیمه دوم C1)خصوصیفرشاد رستمی40.000.0001030بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.2 (نیمه دوم C1)خصوصینرگس محمدی29.000.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی1
C1.3خصوصیاحسان سرمدی29.200.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.3خصوصیمهدی جوانبعد از تعیین سطحطبق هماهنگیبعد از تعیین سطحبعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.4خصوصیاحسان سرمدی29.200.000618بعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0
C1.4خصوصیمهدی جوانبعد از تعیین سطحطبق هماهنگیبعد از تعیین سطحبعد از تعیین سطحطبق هماهنگی0

دوره‌های آلمانی آمادگی آزمون

دورهنوعمدرسهزینه‌ی دوره
(ریال)
طول دوره
(هفته)
تعداد جلسات
(۹۰ دقیقه‌ای)
شروع دورهزمانظرفیت
(تعداد نفرات)
انتخاب
آمادگی آزمون A1خصوصینسرین رحمتی26.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون A1خصوصیصبا نجف پور19.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون A1خصوصیاحسان دهقانی17.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون A2خصوصینسرین رحمتی26.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون A2خصوصیصبا نجف پور21.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون A2خصوصیاحسان دهقانی17.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون B1خصوصینسرین رحمتی26.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون B1خصوصیصبا نجف پور22.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون B1خصوصیاحسان دهقانی17.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون B2خصوصینسرین رحمتی26.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون B2خصوصیصبا نجف پور23.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون B2خصوصیاحسان دهقانی17.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1
آمادگی آزمون همه سطوحخصوصینرگس محمدی29.000.000510طبق هماهنگیطبق هماهنگی1

دوره‌های مکالمه زبان آلمانی

دورهنوعتعداد جلسات (۴۵ دقیقه‌ای)مدرسشروع دورهزمانهزینه‌ی هر جلسه (ریال)ظرفیت (تعداد نفرات)انتخاب
مکالمهخصوصیطبق هماهنگیمهدی جوانطبق هماهنگیطبق هماهنگی1.200.0001
مکالمهنیمه خصوصی12مهدی جوانطبق هماهنگیطبق هماهنگیهزینه کل دوره
10.000.000
4
مکالمهخصوصیطبق هماهنگیاحسان سرمدیطبق هماهنگیطبق هماهنگی1.200.0001
مکالمهخصوصیطبق هماهنگینسرین رحمتیطبق هماهنگیطبق هماهنگی1.500.0001
مکالمهخصوصیطبق هماهنگینرگس محمدیطبق هماهنگیطبق هماهنگی2.800.0001
مکالمهخصوصیطبق هماهنگیفرشاد رستمیطبق هماهنگیطبق هماهنگی2.800.0001